Vanliga Frågor

Här nedan följer de vanligaste frågorna som våra kunder brukar ställa innan eller i samband med installationen.
Klicka på frågorna för att se svaren. Har du någon fråga som du inte har fått svar på här nedan är du välkommen att kontakta oss.
Frågor om värmesystem
Kan de gamla, avlägsnade avlagringar förorsaka proppar och igensättningar i tex. ventiler när de börjar cirkulera?

Avlagringar löses upp och avlägsnar sig i mycket finfördelad form, och förorsakar inga proppar igensättningar eller liknande problem. I en sluten cirkulation ska man installera ett separat filterpaket för att avlägsna de upplösta avlagringarna från systemet.

Hur ofta måste filtret bytas och är det svårt?

Det beror på hur mycket avlagringar som finns i systemet. Den första vintersäsongen byter man filter i snitt mellan tre till fyra gånger. Filtret är lätt att byta. Det tar oftast inte mer än 10 minuter och systemet behöver inte stoppas under tiden. Vi tillhandahåller instruktioner eller hjälp vid filterbyte. Vid det första filterbytet kommer en säljrepresentant att närvara som ett stöd och lära ut hur ett filtererbyte går till.

Hur kan man säkerställa att systemet verkligen fungerar?

Ett säkert bevis för effekten är den gradvisa avfiltreringen av upplösta avlagringar, med därpå följande behov av fler filterbyten. Tidigare effekter av ojämn värme inom fastigheten avtar (kalla lägenheter). Elementen i lägenheterna uppnår bättre effekt varefter de renas, vilket betyder att det blir möjligt att sänka framledningstemperaturen under uppvärmningssäsongen utan komfortförsämring. Allt detta tillsammans bidrar till en klart bättre värmeekonomi.

Kan man avstå från kemikalier i värmesystemet?

I många fall ser vi förhöjda mineralhalter och korrosion i samband med kemikalieanvändning. Järnrikt vatten (rost) framkallar bl.a. funktionsstörningar och dyra reparationer. Bauer vattenbehandlingssystem minimerar upplösningen av metaller och tar bort gamla orenheter, och säkerställer därmed att systemet fungerar som det var planerat från början.

Var installeras Bauer vattenbehandlingssystem i ett värmesystem?

Vattenbehandlingssystemet installeras direkt i anslutning på returen före värmeväxlaren, värmepump eller värmekällan. Våra säljare dimensionerar och projekterar installationen vid ett besök hos er.

Var ska man installera filtret som tar hand om de upplösta avlagringarna?

Filtret installeras som en bypass över cirkulationspumpen för värmesystemet. Våra säljare definierar även detta i samband med sitt besök hos er.

Hur mycket kan man spara in på ett rent värmesystem?

Våra kunder sänker i genomsnitt sina framledningstemperaturer med 2−6 grader när systemen rengörs. En grad sänkning motsvarar ca 5% köpt energi.

Säljer ni filter också?

Ja det gör vi, Bauers filterpatroner är djupverkande och har en utmärkt vidhållningsförmåga,

kontakta din säljrepresentant så får du hjälp med det också.

Värmesystem
Kylsystem
Frågor om kylsystem
Kan man använda Bauer vattenbehandlingssystem med material av olika slag?

Ja det kan man göra. Till exempel i system som har värmeelement av stål samt rörsystem av plast, där borde Bauer vattenbehandling tas i bruk redan när systemet är nytt eftersom problem väldigt ofta börjar direkt efter drifttagandet. Alla förekommande metall- och plastmaterial och även i kombinationer fungerar utmärkt med vattenbehandlingssystemet.

Bauer vattenbehandlingssystem förlänger livslängden i systemet.

Fungerar Bauer vattenbehandling i system med olika frostskydd tex. glykol?

Ja det gör det. Ren glykol är bäst, framförallt avseende korrosion men även avlagringar, eftersom glykol med tillsatta inhibitorer ofta visar på en förhöjd metallutfällning. Korrosionsinhibitorerna påbörjar att förbrukas inom 1-2 månader, det är inte ovanligt att korrosionsinhibitorerna har förbrukats inom loppet av 1-2  år.

Kan man avstå från användning av kemikalier i system?

Korrosion har varit ett problem i kylsystem och värmesystem sedan länge. Till exempel i har både värme- och kylsystem i olika rörmaterial kombinationer ofta en negativ påverkan i hela rörsystemet då det skapar korrosion, avlagringar och igensättningar. Tex. i plastindustrin har korrosion och tilltäppning av väldigt dyra gjutformar tvingat fram användandet av inhibitorer. Resultatet är, enligt vattenprov, att metaller löser sig i vattnet ännu häftigare än förut. Genom att använda Bauer vattenbehandlingssystem och filtreringsutrustning och rent vatten stoppas korrosionen. Bakterietillväxten avstannar och upphör efter hand  också varvid behovet av dyra baktericider minskar eller försvinner helt. Bauer vattenbehandlingssystem är alltså ett mycket miljövänligare och därmed ett långsiktigt hållbart alternativ.

Kan man lämna kemikalier i systemet?

Bauer vattenbehandling är kemikaliefri behandlingsmetod, och dessutom är rent vatten den bästa värmeledaren. Ibland måste kemikalierna sköljas ut från systemet för att uppnå bästa effekt.

kontakta din säljrepresentant så får du hjälp med det också.

Blir kyleffekten bättre med Bauer vattenbehandling?

Med med vattenbehandlingssystemet blir det snabbt rent vatten och tillsammans med rena värmeöverföringsytor uppnår man den bästa möjliga kyleffekten. En millimeter tjock avlagring har samma värmeisoleringsförmåga som 25 mm stål. Eftersom vattenbehandlingssystemet avlägsnar bakterietillväxt, avlagringar och korrosionsprodukter förbättras kyleffekten. Kylsystemet blir ett mer miljövänligt och långsiktigt mer hållbart. Våra kunder upplever att det snabbt har blivit mindre drifts-, service-, underhålls-, energi- och investeringskostnader framöver.

Frågor om tappvatten
Vart hamnar de gamla avlagringarna?

I dricksvattensystem löses avlagringarna upp och spolas ned i avloppet.

Kan de upplösta avlagringarna vara hälsovådliga när man dricker eller äter dem?

Eftersom gamla avlagringar späds ut i vattenflödet varför halterna blir mycket låga. De går inte att urskilja med blotta ögat i t.ex. ett glas, och de är inte hälsovådliga eftersom de i huvudsak består av vattentäktens naturliga mineralinnehåll.

Är magnetfältet hälsovådligt?

Magnetfältet verkar endast i spolröret där vattnet behandlas. Vattenbehandlingssystemet installeras vanligen i pannrummet. På en meters avstånd från apparaten är magnetfältets inverkan utåt samma som den av en brödrost.

Börjar det gamla rörsystemet inte läcka när avlagringar löser sig?

Avlagringar i rörsystemet gör inte ledningar starkare. Om hela rörsystemet mot förmodan är helt slut är det bäst att byta ut det. Vår erfarenhet är att mycket få system är helt slut. Vet vet redan detta pga. vår långa erfarenhet i vattensystem är många vattensystem kan få en betydligt längre livslängd.

Hur påverkar Bauerbehandlingen vattnets kvalitet och smak?

Avlagringar och korrosion (metaller som lösts i vattnet) förorsakar bismak i vattnet. När korrosionen stoppas och avlagringarna löses upp, blir vattnets kvalitet och smak bättre.

Installerar man Bauer vattenbehandlingsystem i nya fastigheter?

Många byggherrar och fastighetsägare har skaffat Bauer vattenbehandlingssystem för att skydda nya eller renoverade vattensystem eftersom de känner till Bauers utmärkta effekt på både vattenkvalité och underhållskostnader.

Är era produkter livsmedelsklassade?

Ja, de produkter och komponenter som kommer i kontakt med dricksvatten är tillverkade av AISI316L marint rostfritt stål.

Tappvatten
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2017/10/Alla-pipejet-filterp.jpg?resize=1280%2C854&ssl=1
Tekniska frågor
Är det svårt eller tar det lång tid att installera Bauer vattenbehandlingssystem?

Installationen är enkel. En erfaren rörmokare klarar av det på kort tid. Den enda påverkan vi har på de boende i samband med installation brukar vara ett stopp av vattenleveransen under cirka 4 timmar. En installation på ett värme- eller kylsystem brukar kunna genomföras inom en arbetsdag.

Räcker en enda Bauer vattenbehandlingsanläggning till både dricksvatten- och uppvärmningsystemet?

Nej, de två systemen är åtskilda. På dricksvattensystemet installeras Bauer vattenbehandlingssystem direkt efter vattenmätaren, och rensar därigenom ut kallvattenrör samt därefter varmvattenväxlaren och följande varmvattenrör. Uppvärmningssystemet eller radiatorsystemet kräver därefter en separat installation med vattenbehandlingssystem och ett separat filterpaket.

Kan man flytta anläggningen till ett annat ställe när problemet har försvunnit?

Nej, det rekommenderas inte eftersom systemet börjar försämras så snart Bauer vattenbehandlingssystem tas ur drift.

Fungerar Bauer vattenbehandlingssystem också i plaströrsystem?

Ja, Bauer vattenbehandlingssystem fungerar tillsammans med alla rörtyper. I själva verket är det inte enbart rören som är problemet i ett vattensystem, det är vattnets innehåll som i kombination av rörmaterialen som skapar driftproblem och oekonomisk drift.

Hur ofta måste man byta filtret?

Det beror på hur smutsigt systemet är. Underhållsintervallen kan normalt variera från en månad upp till ett år. I många driftmiljöer är det dock vanligt med ett par filterbyten per år. Framförallt i början är det viktigt att kontrollera flödet genom filtret regelbundet genom att läsa av flödesmätaren för att komma fram till ett lämpligt underhållsintervall.

Hur stor är anläggningens energikonsumtion?

De små anläggningarna förbrukar cirka 40 W och de större cirka 80 W, så driftskostnader är verkligen låga.

Behöver anläggningen underhåll?

Bauer vattenbehandlingssystem är underhållsfritt.

Har vattenströmmens riktning någon betydelse?

Strömriktningen har ingen betydelse, och spolrören kan installeras antingen vertikalt eller horisontellt.

Kontakta oss för mer information

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.